Programa electoral

El nostre programa és construeix dia a dia amb la teva participació, però aquí pots veure un resum amb algunes Propostes d’Alternativa per Artà per les eleccions del 2019.

També t’el pots descarregar en pdf:  CAT  ESP  ENG

1. Participació ciutadana i transparència

 • Revisió participada del Reglament de Participació Ciutadana i creació d’una Àrea de Participació Ciutadana per a la resolució de les propostes i decisions mitjançant procediments participatius, tals com Consells d’Àrea, pressuposts participatius, consultes populars, fòrums, bústia de suggeriments degudament  tractada amb transparència i publicitat, etc.
 • Transparència en tots els àmbits de competència municipal amb el compliment estricte de la normativa vigent. Farem públics els comptes municipals.
 • Re-disseny de la plana web municipal enfocada com a portal de transparència i participació ciutadana, potenciant la comunicació digital amb la ciutadania.
 • Fomentar l’associacionisme i el voluntariat, i ajudar al sosteniment del teixit social, facilitant mitjans i locals de reunió a les associacions locals.

2. Desenvolupament econòmic local i sostenible

 • Volem un Ajuntament dinamitzador que promogui el desenvolupament sostenible i reactivi l’economia productiva donant suport en la creació d’ocupació digna i de qualitat.
 • Impulsar el Pacte Local per l’Ocupació i el foment de l’economia productiva com a marc de referència que vinculi totes les àrees municipals així com els agents socials, sindicats i associacions empresarials presents al municipi.
 • Apostar per un turisme sostenible que potenciï l’economia local.
 • Recuperació del Parc Natural de Llevant amb l’extensió de 2001. Això suposaria la possibilitat d’implantació d’empreses lligades al turisme rural, explotació agrària ecològica i la rehabilitació dels edificis i ruïnes que s’hi troben dins mitjançant la creació d’escoles-taller.
 • Promoure davant instàncies supramunicipals l’adquisició de la finca des Canons per rehabilitar les cases de Betlem i situar-hi l’accés al PNL des de la costa de la Colònia.
 • Foment del cooperativisme local amb la contractació d’obres i serveis municipals, amb una especial incidència en el sector de la dependència.
 • Protecció del petit comerç.
 • Orientar el sector de la construcció més a la rehabilitació dels nuclis urbans, que a l’obra nova i extensió urbana.

3. Educació, cultura i patrimoni

 • Defensar l’escola pública i de qualitat, promovent l’educació en valors, defensa dels drets humans, la convivència, la tolerància, la responsabilitat social individual, el diàleg, la participació ciutadana i els valors democràtics.
 • Recuperar el projecte educatiu de poble revitalitzant els consells d’infants, joves, persones grans, intergeneracional, etc.
 • Impulsar la formació professional i l’educació d’adults, adequant l’oferta a les necessitats reals del municipi i dels seus ciutadans.
 • Facilitar l’ús en horari extra-escolar de les infraestructures educatives i esportives dels centres de titularitat pública en col·laboració amb les AMIPAS, associacions d’usuaris i voluntariat (Poliesportiu de la Colònia, patis Na Caragol, etc). Obertura de les biblioteques els matins i en èpoques d’exàmens el vespre.
 • Conservació, valorització i difusió del patrimoni cultural i històric del municipi (patrimoni arqueòlogic, festes i tradicions, escars de Caloscamps, col·lecció municipal d’art, documentació històrica de l’Arxiu municipal, “memòria fotogràfica” local, obra d’artistes locals, dossier de premsa, etc.)
 • Difusió, protecció i senyalització dels camins públics catalogats.
 • Defensar la gestió pública participada del Teatre d’Artà i la figura del seu Consell assessor.
 • Garantir el dret d’ús de la llengua catalana.

4. Defensa de les persones i dels serveis públics

 • Defensar i recuperar la gestió pública dels serveis municipals. Reprendre l’escola d’estiu i crear una escola matinera per facilitar la conciliació laboral i familiar.
 • Crear programes de prevenció i disminució de danys per consum de drogues, abordant especialment l’alcoholisme.
 • Desenvolupament del Compromís municipal per la Igualtat de gènere.
 • Solidaritat i immigració. Servei d’acolliment als nouvinguts. Promoció i ensenyament de les llengües dels nouvinguts; àrab, berber, alemany, polonès…
 • Defensar la gestió pública i directa de la Residència de Gent Gran i el Centre de Dia i la figura del seu Consell assessor.
 • Dret a l’habitatge. Formació d’un parc municipal d’habitatges socials.
 • Dret a un accés a Internet universal i econòmic. Estudi de la incorporació a la Xarxa mancomunada de Telecomunicacions “Güifi.net”: oberta, lliure i neutral.
 • Facilitar l’accés als recursos públics mitjançant un sistema de valoració i beques.
 • Vetllar perquè l’Ajuntament d’Artà i la resta d’Administracions Públiques siguin exemplars amb el compliment de la Llei d’accessibilitat. Compromís de no inaugurar cap edifici que no compleixi amb la Llei d’accessibilitat i el seu reglament tècnic, decret 110/2010.

5. Defensa del territori i el medi ambient

 • Aplicació de l’ordenança municipal i de les altres normatives que regulen la convivència, protecció i defensa dels animals a l’entorn humà, i realització de campanyes d’educació i sensibilització. Incrementar el número de papereres. Habilitar zones d’esbarjo, de platja i de convivència entre els animals i les persones.
 • Realitzar una gestió sostenible del territori, fent complir la normativa existent.
 • Impulsar els esports d’aventura i en contacte amb la natura practicats de forma sostenible i no massificada.
 • Assolir l’objectiu que tot el subministrament elèctric de l’Ajuntament sigui d’origen renovable durant la propera legislatura i reduir més d’un 20% les emissions de CO2, elaborant un Pla energètic local que diagnostiqui la situació energètica del nostre municipi i proposi les accions i projectes necessaris per aconseguir reduir el consum energètic, millorar l’eficiència energètica, i augmentar l’ús d’energies renovables i la independència energètica.
 • Realitzar una consulta popular per resoldre la ubicació del punt verd de la Colònia de Sant Pere. Estudiar la viabilitat de la valorització i aprofitament local de la biomassa.
 • Promoure la mobilitat sostenible i la millora del transport públic. Reivindicar el tren d’Artà. Desenvolupar el Pla de mobilitat. Instal·lar punts de càrrega per a vehicles elèctrics i augmentar la bonificació dels vehicles més sostenibles.

6. Organització municipal

 • Adequar l’organització municipal a les necessitats reals del municipi. Auditar les externalitzacions de serveis. Defensa dels drets dels treballadors.
 • Estudiar la reubicació dels diferents serveis públics per solucionar els problemes d’espai, de mobilitat i d’accessibilitat.
 • Potenciar la finestreta única i millorar el servei d’atenció al ciutadà,
 • Introduir clàusules socials en les contractacions de béns i serveis que serveixin per la incorporació laboral de col·lectius vulnerables.
 • Adoptar criteris de compra ètica i sostenible, oficina verda i millora de la sostenibilitat dels edificis, instal·lacions municipals i l’enllumenat públic.